Stanovy spolku Lidé v nouzi, z.s.

Čl. I.

Název a sídlo

Lidé v nouzi, z.s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v obci Hlubočky, na adrese Hrubá Voda 92, 783 61 Hlubočky. Spolku bylo přiděleno IČ 26677598.

 Čl. II.

Účel spolku

Účelem spolku je sdružovat fyzické a právnické osoby působící zejména v oblasti právní, finanční a sociální se zájmem uplatnit a zužitkovat svoje znalosti a zkušenosti v oblasti veřejné prospěšnosti, a to za účelem:

 1. pomoci a poradenství lidem v obtížné životní a sociální situaci,
 2. poskytování bezplatného právního a dluhového poradenství a asistence,
 3. rozšiřování právní a finanční gramotnosti,
 4. pomoci spotřebitelům, obětem trestné činnosti, poškozeným s újmou na zdraví a majetku a dalším skupinám lidí v pozici slabší strany při hájení jejich zájmů a požadavků.

Čl. III.

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. poskytování služeb v oblasti oddlužení podle insolvenčního zákona – sepis a podej návrhů na povolení oddlužení,
 2. provozování bezplatné právní, dluhové a sociální poradny,
 3. osvětových přednášek a terénního poradenství v obcích,
 4. provozování webových a facebookových stránek,
 5. spolupráce se sdělovacími prostředky,

případně dalších vhodných aktivit.

Čl. IV.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku.
 2. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit předsedu spolku,
  3. volit revizora spolku,
  4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  5. podílet se na praktické činnosti spolku.
 3. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
  4. zapojovat se do praktické činnosti spolku.
 4. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,
  5. nezaplacením členského příspěvku stanoveného členskou schůzí ani ve lhůtě tří měsíců po termínu jeho splatnosti.

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V.

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. předseda,

Čl. VI

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  2. volí předsedu a odvolává jej,
  3. volí revizora a odvolává jej,
  4. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
  5. určuje a schvaluje plán činnosti spolku a jeho cíle na příští období,
  6. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
  7. rozhoduje o zániku spolku.
 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem nejpozději deset dní před jeho konáním. Součástí informace je místo, čas a pořad zasedání.
 4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání většina členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 7. Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení.

Čl. VII

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, zastupuje spolek ve všech záležitostech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Opětovné zvolení je možné.
 3. Předseda je povinen:
  1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 3. těchto stanov,
  2. vést řádně agendu členské schůze a vyhotovovat zápisy ze zasedání,
  3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

Čl. VIII

Revizor spolku

 1. Revizor spolku je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Revizor kontroluje hospodářskou a finanční činnost spolku. Vyhotovuje a podává zprávy příslušným orgánům veřejné správy, pokud to právní předpis vyžaduje.
 2. Funkce vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
 3. Funkční období revizora spolku je pětileté. Opětovné zvolení je možné.
 4. O svých zjištěních podává zprávu valné hromadě, případně příslušným orgánům veřejné správy.

Čl. IX.

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Účinnost od 22.3.2017

V Olomouci dne 22.7.2017