SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete tímto souhlas společnosti Lidé v nouzi, z. s., Nezisková organizace, Spisová značka: L 6485 vedená u Krajského soudu v Ostravě, Sídlo: Hrubá Voda 92, 783 61 Hlubočky, IČO: 26677598, předseda spolku Milan Bosák
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

• jméno a příjmení,
• e-mail,
• telefonní číslo,
• adresa,
• další osobní údaje potřebné pro naplnění stanoveného účelu.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:
• příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů,
• příjem a vyřizování poptávek a objednávek na služby a produkty společnosti

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu info@lidevnouzi.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, tj. právnickou osobou Lidé v nouzi, z. s., IČ: 26677598, předseda spolku Milan Bosák.
Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.
K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

V Olomouci 24. května 2018